Публічна оферта для благодійних внесків

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ “МОЯ РОДИНА”

Дізнатись більше про здійснені проєкти

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ “МОЯ РОДИНА” , була створена 2015 року з метою соціально-психологічної підтримки сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Організація спрямовує свою діяльність на всебічну соціально-психологічну  підтримку сімей в Україні. Головною метою Організації є сприяння психологічному здоров’ю та благополуччю сім’ї, психологічна допомога сім ям з дітьми, психологічний супровід сімей у складних життєвих ситуаціях тощо.

Статутні цілі організації:

Основними напрямками діяльності Організації є:
Психологічне просвітництво, тобто психоедукація сімей щодо особливостей психологічного благополуччя та психічного здоров я членів сім ї.

Організація навчання — семінарів, тренінгів, круглих столів та інших навчально-просвітницьких заходів для членів сімей щодо навичок психологічно здорового спілкування у сім ї, щодо навичок успішної взаємодії батьків та дітей в родині. 

Психологічна допомога сім`ям з дітьми: психологічне консультування та психотерапія дітей, батьків, сімей та подружніх пар. 

Психотерапевтичні програми, психотерапевтичні групи для батьків, дітей та сімей з питань корекції порушених взаємостосунків в родині, навчання членів сімей навичкам психологічної само- та взаємодопомоги. 

Навчальні заходи, конференції та семінари з психологічної допомоги, психологічного супроводу, або особливостей взаємодії з членами сімей для фахівців, які здійснюють психологічний чи соціальний супровід родин, а також  взаємодіють з сім єю для вирішення її соціальних, психологічних, освітніх або медичних питань. Навчання медичних працівників, соціальних педагогів, працівників освіти, психологів  та інших працівників медичної, освітньої чи соціальної сфери навичкам ефективної психологічної взаємодії з сім`єю при вирішенні фахових питань.

Розробка та впровадження комплексних програм психологічного та психотерапевтичного супроводу сімей та членів сімей: батьків, дітей, подружніх пар. Організація навчання фахівців  – психологів та педагогів ,працівників соціальної сфери — досвіду психотерапевтичного  супроводу сім ї.

Проведення суспільних інформаційних акцій, культурних та дозвіллєвих заходів для звернення уваги суспільства на психологічні проблеми сімей, організація  волонтерської психологічної допомоги  сім ям.

Реалізація проектів психологічної  підтримки  батьків дітей з особливими потребами, а також з поведінковими розладами, навчання батьків навичкам психологічно ефективного батьківства, залучення батьків до обміну позитивним досвідом.

Створення  психологічних клубів по віку та інтересах для членів родин, психологічне просвітництво, психологічні тренінги на підтримку відносин у сім ях учасників клубів.

Організація міжнародного обміну досвідом по психологічній допомозі сім ї, організація навчання фахівців — психологів та педагогів у партнерських організаціях за кордоном, представлення досвіду психологічної допомоги та психотерапії сімей в Україні на міжнародних  конференціях, форумах тощо. Організація навчання фахівців та волонтерів Організації навичкам психологічної само-та взаємодопомоги сім ям у закордонних партнерів — громадських або освітніх організацій.

Сприяння збереженню і відновленню психічного здоров я членів родини, підтримка сім ї як ресурсу для підтримання належного рівня психічного здоров я її членів, інформаційно-просвітницька та освітня діяльність, проведення досліджень щодо різних аспектів збереження психічного здоров я членів сім ї та ролі сім ї як цінного ресурсу в цьому.

Впровадження міжнародних стандартів надання  консультативної, психологічної, психіатричної та психотерапевтичної допомоги  родинам та їх членам в Україні.

Організація та / або участь у виконанні наукових та освітніх програм, пов’язаних з психосоціальною допомогою родині та її членам.

Участь у фундаментальних та науково-прикладних дослідженнях щодо сімейного психічного здоров я та кризової, консультативної, психо-соціальної та психотерапевтичної допомоги родині в цілому та її членам.

Навчання членів родин навичкам психологічної само-та взаємодопомоги в родині, створення груп само- та взаємодопомоги, розповсюдження інформації про психічне здоров я сім ї у спільноті.

Здійснення редакційно-видавничої діяльності, написання та розповсюдження літератури щодо психо-соціальної підтримки та реабілітації сімей. Співпраця з засобами масової інформації щодо поширення знань про психологічну допомогу сім ям, в том числі про навички само та взаємодопомоги.

З 2021 року одним з приорітетних напрямків діяльності є сприяння розвитку альтернативної та додаткової комунікації в Україні.

Доходи, активи або майно Організації не підлягають розподілу між їх засновниками, учасниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника, учасника  або члена Організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи). Відповідно до статуту, Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі. 

Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

У разі припинення діяльності Організації її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. У разі реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

1. Значення цієї публічної оферти

Благодійний фонд реабілітації дітей, які перенесли важкі захворювання «Підтримка» створений з метою формування майна на основі добровільних внесків, інших не заборонених законом надходжень і використання даного майна для здійснення благодійної діяльності, спрямованої на охорону здоров’я і реабілітацію з метою поліпшення морально-психологічного стану дітей і молодих людей, гематологічні, онкологічні, імунологічні та інші важкі захворювання. Фонд відповідно до Статуту організовує реабілітаційні благодійні програми (далі – Програма) для дітей і молодих людей, які перенесли гематологічні, онкологічні, імунологічні та інші важкі захворювання. Перебування вищевказаних осіб на Програмі є безоплатним.

1. Значення цієї публічної оферти

1.1. Ця публічна оферта (далі – “Оферта”) є пропозицією громадської організації “ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ “МОЯ РОДИНА” укласти з будь-яким особою, яка відгукнеться на Оферту (далі – “благодійником”), договір благодійного пожертвування коштів (далі – “Договір”), на умовах, передбачених нижче.
1.2. Оферта є публічною офертою відповідно законами України.
1.3. Оферта є безстроковою і діє до дня, наступного за днем ​​розміщення на Сайті повідомлення про відміну.
1.4. У Оферту можуть бути внесені зміни і доповнення, які вступають в силу з дня, наступного за днем ​​їх розміщення на Сайті.

2. Умови договору

2.1. Благодійник безоплатно передає благоотримувачів грошові кошти (пожертвування) для здійснення громадською організацією “ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ “МОЯ РОДИНА” своєї статутної діяльності.
2.2. Пожертвуванням визнається дарування речі або права в загальнокорисних цілях.
2.3. Сума пожертвування визначається благодійником.
2.4. Сума пожертвування відображається у фінансовій звітності за підсумками року.
2.5. Громадська організація “ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ “МОЯ РОДИНА” має право вказувати у своїх звітах, матеріалах і соціальній рекламі найменування Благодійника в зв’язку з отриманням від нього пожертви до отримання від Благодійника листи з повідомленням про те, щоб благоотримувачів припинив використовувати найменування Благодійника в соціальній рекламі.
2.6. Передача пожертви здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на зазначений у цій Оферті розрахунковий рахунок Громадської організації “ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ “МОЯ РОДИНА” або через систему Liqpay.ua

3. Порядок укладення договору

3.1. Договір укладається шляхом акцепту оферти благодійником.
3.2. Оферта може бути акцептована благодійником шляхом перерахування благодійником коштів на користь громадської організації “ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ “МОЯ РОДИНА” за реквізитами, вказаними в розділі 5 Пропоновані можливості та реквізити, із зазначенням тексту «благодійна допомога» в рядку «призначення платежу».
3.3. Вчинення благодійником дій, передбачених пунктом 3.2 Оферти, вважається акцептом оферти відповідно до законодавства України.     
3.4. Датою акцепту оферти і, відповідно, датою укладення Договору є дата надходження грошових коштів від Благодійника на розрахунковий рахунок громадьскої організації “ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ “МОЯ РОДИНА” .

4. Інші умови

4.1 Здійснюючи дії, передбачені цією офертою, перераховуючи благодійну допомогу громадській організації “ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ “МОЯ РОДИНА” Благодійник підтверджує, що ознайомлений з умовами та текстом цієї Оферти, цілями діяльності громадської організації “ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ “МОЯ РОДИНА” , має повне право на їх вчинення і повністю приймає умови цієї Оферти.
4.2 Ця оферта регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України.

5. Банківські реквізити

Громадська організація “ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ “МОЯ РОДИНА”

ЄРДПОУ 40049921

UA263052990000026004016709208 

+38 0677213971

UA263052990000026004016709208 

Щиро дякуємо за підтримку! Дізнатись більше про здійснені проєкти